Museum Frello - exhibition with Otto Frello paintings.